வலைப்பதிவில் தேட...

Thursday, January 21, 2010

செருப்பு'காலுக்கு செருப்பாய் இருப்பேன் 'என்றான் காதலன்
'செருப்பு பிஞ்சி போய்விடும் 'என்றான் சண்டைகட்ட வந்தவன்
தொழிலாளர்களின்
'காலுக்கு செருப்புமில்லை கால்வயிற்றுக்கூழுக்குமில்லை '
என்று பதறினார் ஜீவா
'செருப்புதான் ஆண்டது ' பாரதத்தை ராமராஜ்யத்தில்
'சுகாதாரத்திற்கு அடிப்படை செருப்பு' என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள்
'முண்டஜிர் ஜைடி'க்கு செருப்பு ஆயுதமானது
அதுவே 'புஷ்'ஷிற்கு அவமானமாகிப்போனது
'பாட்டா'வில் செருப்புக்கு சர்வீஸ் செய்கிறான்
பாதங்கள் பார்த்து கண்கள் பூத்து
பாதையில் பசியுடன் உட்கார்ந்திருக்கும்
என்னை மட்டும் ஏன் 'இழிசாதி' என்கிறான்
என்பது இன்னும் 'புரிபடவே' இல்லை

No comments: